POLÍTICA DE PRIVACITAT

S’informa que les dades de la persona interessada formen part d’un fitxer titularitat d’INICIATIVES EVENTS, S.L. (en endavant, EVENTS):

INFORMACIÓ
Responsable dels fitxersINICIATIVES EVENTS, S.L.
CIF B – 64709363
C/ Almogàvers, 167 – 171, 08018, de Barcelona
C/ França, 7, 08700, d’Igualada
Contacteinfo@events.cat
Origen de les dadesLes dades que coneix EVENTS de vostè provenen o bé de vostè, perquè així ens les ha facilitat o bé d’una entitat o empresa que, en virtut d’un contracte amb ella, li prestem un o varis serveis derivats dels quals necessitem tenir accés a les seves dades.
Categories de dadesLes dades que EVENTS pot arribar a conèixer de vostè, segons el cas són (exemples enunciatius però no limitatius):

 • Dades de caràcter identificatiu com el seu nom i cognoms, DNI, correu electrònic, direcció, etc…
 • Dades relatives a característiques i circumstàncies personals com el seu estat civil, la seva data de naixement, el sexe, la seva imatge, la nacionalitat, etc…
 • Dades acadèmiques, professionals i de treball (en cas de personal o candidat a una vacant) com podria ser el seu expedient acadèmic, la seva experiència, el seu CV, el seu lloc de treball, etc…
 • Dades econòmiques com podria ser la seva nòmina (personal) o el seu compte bancari en ares de facturar.
 • Dades sensibles: (empremta dactilar en relació al personal).
Finalitats del tractamentLes finalitats del tractament són, segons el cas i el tipus d’interessat/a:

 • Gestió i manteniment de la relació contractual que l’uneix amb EVENTS.
 • Prestar els serveis contractats, ja sigui per vostè o a través d’un tercer.
 • Millorar els serveis oferts i la seva qualitat.
 • Millorar i mantenir la nostra pàgina web.
 • Enviament d’enquestes de satisfacció.
 • Compliment de les obligaciones tributàries, laborales, comptables, fiscals i les restants legales d’aplicació a l’empresa.
 • Ús de la imatge per a fins publicitaris i comercials.
 • Gestionar els seus dubtes, sol·licituds i requeriments.
 • Gestionar les seves comunicacions amb nosaltres.
 • Comunicacions comercials i promocionals.
 • Prevenció d’abusos i fraus a través del web.
 • Gestió de les contractacions i vacants de l’empresa.
 • Manteniment de les llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat/a si així ho sol·licita.
 • Control i seguretat del recinte (càmeres de videovigilància en els nostres locals).
 • Realització d’estadístiques.
Base jurídicaLa base jurídica del tractament és, segons el cas:

 • La relació contractual que ens uneix,
 • El seu consentiment.
 • L’interès legítim d’EVENTS tant comercial com per fins de seguretat (càmeres en les instal·lacions).
 • Obligacions que són d’aplicació a EVENTS.

Vostè és lliure d’atorgar les dades que es demanen en els diferents formularis i/o contractes de l’empresa. Tanmateix, s’informa que en cas de no donar-les, al ser essencials per contactar amb vostè i/o formalitzar un contracte amb nosaltres, EVENTS no podrà utilitzar les seves dades per dites finalitats i, per tant, ni podrà donar resposta a les seves sol·licituds ni/o podrà prestar-li el servei contractat.
Addicionalment, els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d’emplenar l’usuari són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a EVENTS, són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

Categories de destinataris/as de les dadesEls únics destinataris de les seves dades seran l’empresa, EVENTS i els tercers proveïdors amb els que aquesta tingui formalitzat un contracte de serveis (per exemple, gestories, proveïdors dels esdeveniments, etc…) que requereixin conèixer les seves dades.
Eventualment, també podran tenir accés a les seves dades les autoritats públiques i/o judicials que així ens requereixin en l’exercici de les seves funcions.
Transferència internacional de dadesNo preveu realitzar transferències de dades fora de la Unió Europea tret d’aquelles que puntualment vostè accepti.

Tanmateix, en referència al personal de l’empresa, si es preveu realitzar una transferència internacional de dades a l’empresa WhatsApp, Inc. en virtut de la Decisió d’Adequació 2016/1260, de 12 de juliol sempre i quan aquests consentin.

Termini de conservació de les dadesLes seves dades es conservaran el temps necessari per donar compliment a les finalitats per les quals es van recollir. En el seu cas, tant de temps com duri la nostra relació contractual i/o el nostre interès comercial legítim, tret que retiri abans el seu consentiment o exerceixi alguns dels drets que li otorga la legislació vigent en aquesta matèria (dret d’oposició al tractament, dret de limitació del tractament o dret de supressió de les dades, entre d’altres), i amb posterioritat, degudament bloquejats, només per donar resposta a eventuals requeriments d’una autoritat competent.
Drets
 • Vostè té el dret a la informació, accés a les dades, rectificació de les dades, limitació del tractament, oposició, supressió i a la portabilitat de les dades.
 • A més a més, vostè té el dret a retirar el seu consentiment quan ho desitgi, sense que això afecti al tractament portar a terme fins aquell moment.
 • Així mateix, es comunica que té el dret de presentar una reclamació davant de l’autoritat de control autonòmica i/o estatal si EVENTS no li permet exercitar els seus legítims drets.
Exercici dels dretsVostè podrà exercir els seus drets o bé per escrit o presencialment en l’empresa, en les direccions mencionales anteriorment o né mitkançant correu electrònic: info@events.cat. Adjuntant en ambdós casos una fotocòpia del seu DNI.
OposicióVostè té el drel a oposar-se al processament de les dades personals que li concernen en qualsevol moment i per raons que es deriven de la seva situació particular, de conformitat amb l’article 6 paragraf 1, lletra e) del RGPD (processament de dades d’interès públic) o l’article 6, paràgraf 1, lletra f) del RGPD (processament de dades basats en una ponderació d’interessos). Si s’oposa a aquest procesament, les seves dades de caràcter personal es sotmeten a processament únicament si podem acreditar motius que justifiquin el processament i que prevaleixin davant als seus interessos, els seus drets i les seves llibertats, o bé el processament de dades té com a finalitat fer valer, exercir o defensar títols legals.

 

Consentiment de l’usuari
L’enviament de dades personals amb l’ús dels formularis electrònics d’EVENTS, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades d’acord amb aquesta Política de Privacitat.

Butlletins i comunicacions electròniques
EVENTS, podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte el servei d’enviament d’un butlletí, en el qual s’inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.
D’altra banda, EVENTS, informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol•licitin expressament. L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

Dades de terceres persones
Si inclou dades de caràcter personal de tercers, haurà d’informar-los de la nostra política i condicions, de l’ús que en fem i ha de tenir el seu consentiment previ.

Veracitat de les dades i ús responsable
Vostè ha de garantir que les dades comunicades a l’empresa són veraces i es responsabilitza tant de la seva actualització com que aquestes li pertanyen. Per aquest motiu es responsabilitza de que les seves dades siguin certes i de qualitat.
En aquest sentit ens reservem el dret a verificar la informació en qualsevol moment, requerint-li un document oficial o procediment equivalent i desactivant temporalment o cancel·lar el seu compte si trobem alguna irregularitat.
En EVENTS vetllem per la seguretat i confidencialitat de les seves dades i amb aquest objectiu adoptem les mesures tècniques de seguretat que dificultin la seva pèrdua, mal ús o que siguin accessibles a persones no autoritzades. No obstant no serem responsables de la informació que vostè decideixi compartir amb altres usuaris.
Estem compromesos en actuar amb celeritat i responsabilitat en el cas que la seguretat de les seves dades es trobés afectada i a informar-li si fos rellevant.

Ús de plug-ins o complements socials
Quan fa servir els nostres serveis pot compartir informació dels serveis de xarxes socials, mitjançant els plug-ins socials implementats. Si escull compartir informació el seu navegador transferirà les següents dades a les xarxes socials:

 • Data i hora de vista
 • Adreça d’Internet o URL per l’adreça que està visitant temporalment
 • La seva adreça IP;
 • El navegador que està fent servir;
 • El sistema operatiu que està fent servir;
 • El seu nom d’usuari i contrasenya, si és un usuari registrat a la xarxa, el seu nom i cognom
 • La informació per a la que ha fet servir el plug-in específic.

Ha de tenir en compte que nosaltres no tenim cap incidència sobre la informació que la xarxa social recull a través de l’ús de plug-ins.

Polítiques de Privacitat Especials o de tercers
Pot produir-se la recollida i tractament de dades per tercers per la interacció amb la nostra web. Aquests tercers tenen les seves pròpies polítiques de privacitat i EVENTS no té res a veure amb elles ni es fa responsable de l’ús que facin aquests de les seves dades.

Mesures de Seguretat
EVENTS ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament de les dades eficaç, que protegeixi la intimitat, privacitat i confidencialitat d’aquestes complint amb els requisits previstos a la legislació vigent, tot fent ús dels mitjans necessaris per a evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades segons les possibilitats de la tecnologia i l’abast del control d’EVENTS .

EVENTS, manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme la legalitat vigent, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

EVENTS, es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

EVENTS es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris/es, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat de recollida dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

EVENTS no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers, i no poden assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, EVENTS s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per EVENTS per processar les dades de l’usuari (inclosa al seu personal i/o col·laboradors), estarà sota l’obligació de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, EVENTS haurà de notificar-ho en cas de vulneració de drets i llibertats, a l’usuari sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna conformi la legalitat vigent.

Galetes i IP
Consulta la Política de Cookies clicant aquí

Spamming
EVENTS, no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
El tractament de les dades de caràcter personal i l’enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la normativa vigent en protecció de dades.